Stellenbosch Heemkring

 

 

Bewaarders van die Geskiedenis van ons Plaaslike Kulture

Custodians of the History of our Local Cultures

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellenbosse Heemkring is n nie-winsgewende kultuurvereniging vir persone wat belang stel in die versameling, bewaring en beskikbaarstelling van materiaal (woord, beeld en klank) van kultuurhistoriese belang vir alle plaaslike kulture van Stellenbosch as dorp en distrik.

 

The Stellenbosch Heemkring is a non-profit cultural organization for persons with an interest in the collection, preservation and release of material (word, image and sound) of cultural historical significance for al local cultures of Stellenbosch as town and district.

 

 

Argief/Archive Geskiedenis/History Ledevergaderings/Member Meetings

 

Membership/Lidmaatskap Bestuur/Committee Publications/Publikasies

 

Kontakinligting/Contact Information Konstitusie/Constitution

 

Previous Meetings/Vorige Vergaderings (1968 present/tans)

 

Stellenbosse Dode- en Grafregisters

 

 

 

Hierdie webwerf word goedgunstiglik beskikbaar gestel deur Webnow (http://www.webnow.co.za)

This website is sponsored by Webnow (http://www.webnow.co.za)